Spring naar content
Medewerker komt zijn re-integratieverplichtingen niet na

Opschorten of stopzetten van loon

Een zieke werknemer krijgt te maken met verschillende re-integratieverplichtingen. Houdt een werknemer zich niet aan de geldende re-integratie verplichtingen? Dan mag de werkgever uiteindelijk een loonsanctie opleggen. Het loon van de zieke werknemer kan worden opgeschort of het loon kan stop worden gezet. Twee verschillende maatregelen die nog wel eens door elkaar worden gehaald. In dit artikel leggen we uit wat loonopschorting en loopstopzetting bij ziekte inhoudt en lichten we toe waarom onderscheid tussen deze twee sancties van groot belang is. Een verkeerde maatregel kan voor werkgevers namelijk vervelende gevolgen hebben.

Een loonsanctie is met name bedoeld om een zieke werknemer, die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, alsnog in beweging te krijgen. Er kan gekozen worden voor loonopschorting of het stopzetten van het loon. Twee verschillende sancties waarbij het van groot belang is om deze termen goed uit elkaar te houden. Een verkeerde sanctie kan namelijk vervelende gevolgen hebben. Dit wordt duidelijk bij het zien van de verschillen tussen de twee sancties.

Wat is loonopschorting?

Bij loonopschorting houdt de zieke werknemer recht op zijn of haar loon alleen wordt de uitbetaling daarvan door de werkgever tijdelijk stopgezet. Een werkgever mag het loon van een zieke werknemer opschorten als de werkgever niet de mogelijkheid krijgt om te controleren of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Denk bijvoorbeeld aan een zieke werknemer die geen gehoor geeft aan een oproep van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is immers diegene die kan bepalen of een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is.

Als drukmiddel kan dan een loonopschorting in worden gezet. Voldoet de zieke werknemer uiteindelijk alsnog aan zijn of haar re-integratie verplichting, dan is de werkgever verplicht het opgeschorte loon toch uit te betalen. Dit geldt met terugwerkende kracht.

Het loon van een zieke werknemer zou bijvoorbeeld ook opgeschort kunnen worden wanneer de werknemer weigert informatie te geven aan de bedrijfsarts.

Wat is loonstopzetting?

Bij het stopzetten van loon wordt het loon daadwerkelijk stopgezet tot de zieke werknemer aan zijn of haar re-integratieverplichting voldoet. Het loon wordt (zoals bij loonopschorting wel) niet met terugwerkende kracht aan de werknemer uitbetaald. Het recht op loon komt bij deze sanctie volledig te vervallen. Het stopzetten van het loon is dus een zwaardere maatregel dan het opschorten van het loon. Het stopzetten van het loon bij een zieke werknemer kan in de volgende situaties worden toegepast:

  • De ziekte is door opzet van de werknemer veroorzaak;
  • De werknemer heeft tijdens de sollicitatieprocedure medische kwesties verzwegen;
  • De zieke werknemer weigert passend arbeid uit te voeren (waartoe hij of zij wel in staat is);
  • De zieke werknemer weigert redelijke voorschriften en/of getroffen maatregelen die er zijn om de werknemer in staat te stellen om passend arbeid te verrichten;
  • De zieke werknemer belemmerd zijn of haar herstel of vertraagd deze;
  • De zieke werknemer werkt niet mee aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;
  • De zieke werknemer weigert (zonder goede reden) om een WIA-uitkering aan te vragen.

Belang van het onderscheid

Zoals omschreven kan een verkeerde maatregel vervelende gevolgen hebben voor de werkgever. Uit verschillende jurisprudentie blijkt namelijk dat verkeerd woordgebruik voor rekening van de werkgever komt. Kondig je als werkgever loonopschorting aan bij de zieke werknemer maar was een loonstop terecht geweest? Dan ben je als werkgever alsnog verplicht het loon na te betalen (wanneer de werknemer aan zijn of haar re-integratieverplichtingen voldoet).

Uitgangpunt is hierbij dat de werknemer zich mag beroepen op wat hem of haar schriftelijk is bevestigd. Kondig je schriftelijk loonopschorting aan bij de werknemer maar bedoelde je eigenlijk een loonstop, dan is er geen mogelijkheid meer om alsnog een loonstop in te zetten. De woordkeuze is bij het opschorten of stopzetten van het loon dus enorm belangrijk.

 

 

 

Ons advies

Om een loonsanctie in te zetten is het allereerst van belang om een zieke werknemer schriftelijk te waarschuwen. Je kunt een loonsanctie pas opleggen als de werknemer nog een kans krijgt om aan zijn of haar re-integratie verplichting te voldoen. Pas wanneer de werknemer geen gehoor geeft aan de schriftelijke waarschuwing kan een loonopschorting of loonstop opgelegd worden. Benoem in de schriftelijke waarschuwing ook altijd tot welke loonsanctie je over zal gaan en wat dit voor de werknemer betekend.

Ga je als werkgever uiteindelijk over tot het opschorten of stopzetten van het loon, bevestig dit dan altijd schriftelijk en motiveer ook waarom je tot die sanctie over gaat. Refereer hierbij naar de eerdere schriftelijke waarschuwing die je hebt verstuurd.

Hulp nodig?

Twijfel je als werkgever welke loonsanctie passend is of worstel je met een schriftelijke bevestiging van een loonstop? Onze HR-adviseurs denken graag met je mee en adviseren, ondersteunen en begeleiden bij het maken van de juiste keuze.